02144285851-02144285852
از مرحله تصمیم گیری تا مدیریت شهربازی همراهتان هستیم
راه اندازی و بهره برداری درپروژه های شهربازی فرآیندی است که در آن درستی عملکرد سیستم و تجهیزات نصب‌شده به منظور حصول اطمینان از مطابقت با مشخصات طراحی، نقشه‌ها و اصول مهندسی بررسی می‌گردد تا به ترتیب و مرحله به مرحله، آماده بهره‌برداری گردند. این فرایند پس از تکمیل عملیات ساخت شهربازی و نصب تجهیزات، اعم از تجهیزات مکانیکی، برقی و ... آغاز می‌گردد و شامل دو بخش پیش راه اندازی  و راه‌اندازی است.
مهم‌ترین فعالیت‌های بهره‌برداری به شرح ذیل می‌باشد:
شروع به کار
آزمونهای عملکردی
تحویل به بهره‌بردار و شروع دوره ضمانت دستگاه ها
نگهداری و تعمیرات دستگاه ها ی شهربازی