شهربازی سرزمین شادی

شهربازی سرزمین شادی

شهربازی سرزمین شادی

شهربازی سرزمین شادی اولین شهربازی سرپوشیده در شهر جهرم می باشد
که کارفرمای محترم از بهترین تجهیزات و دستگاه های بروز در این مجموعه استفاده کرده است واین مجموعه در حال اجرا می باشد.