تم پارک باباجون

تم پارک باباجون

تم پارک باباجون

تم پارک طبیعت موضوعی جذاب و بروز که برای اولین بار در ایران در حال اجرا می باشد.
در این پارک کودکان بین 2 تا 14 سال وارد فضاهایی همچون جنگل، دریا و کوه و ... شده و در این محیط های شبیه سازی شده به بازی و سرگرمی می پردازند .